asd

Home > 토목 및 기반사업 > 도시기반 해외사업 > 베트남 토건 Infra 투자사업

베트남 토건 Infra 투자사업

1. 하노이 - 하이퐁 고속도로 건설

사업명

PACKAGE EX7, HANOI - HAI PHONG EXPRESSWAY PROJECT


발주처

▪ VIDIFI (베트남 인프라 개발 투자회사)

사업량
  • Km 72+000 ~ Km 78+000 (6km 구간)
  • 구간내 토공, 농수로 Canal, Ditch, Box culvert, 콘크리트 포장도로, 톨게이트
사업규모

총 사업비 5,000,000$

사업기간

2014.03.30~2015.06.25 (453일)

사업현장

Quang Trung, An Lao, Haiphong Vietnam

관련사진 - 시공사진
* 클릭시 확대됩니다.
2014.06 / Box culvert 버림 콘크리트 타설 2014.12 / 콘크리트 포장도로
2015.04 / Tollplaza 2015.07 임시개통 사진
2015.07 Underpass (Box culvert) 2015.07 인터체인지 구간 개통 사진
2. 호 따이 - THT 뉴타운 인프라사업 [Daewoo E&C]

Project Name

Tay Ho Tay New Town Project / Infrastructure Civil Work


Address

Khu Do Thi Tay Ho Tay, Phuong Xuan Tao, Quan Bac Tu Liem, Tp Ha Noi

Period

2014.07 ~ 2018 (진행중)

Contract Price

14,079,821 USD (320,503,579,666 VND)

Photo
   
   
3. 호 따이 - THT 뉴타운 빌라사업 [Daewoo E&C]

Project Name

Tay Ho Tay New Town Project / Villa


Address

Khu Do Thi Tay Ho Tay, Phuong Xuan Tao, Quan Bac Tu Liem, Tp Ha Noi

Period

2015.08 ~ 2018 (진행중)

Contract Price

7,442,948 USD (169,426,265,652 VND)

Photo